Etický kodex
Etický kodex vzniká z nutnosti přijmout pro všechny společnosti skupiny Camozzi jednotný model chování, který by šířil hodnoty a pravidla sloužící jako trvalé vodítko při provozování různých činností. Jejich dodržování nelze obejít, je nutné pro řádné provádění činnosti i pro spolehlivost řízení.

Cílem je položit základy pro životy skupiny podle zásad dodržování zákonů, loajality, poctivosti obchodování a efektivity ve vnitřních i vnějších vztazích,  a to vytvářením příležitostí pro spolupráci, hodnocení a rozvoj potenciálu všech zúčastněných stran. Model růstu je ve skutečnosti udržitelný v čase jen tehdy, když se hospodářských cílů dosahuje ruku v ruce s cíli společenskými a etickými.

 Zásady, kterými se inspiruje Etický kodex Camozzi:

 • Respekt k člověku
 • Rovnost a nestrannost v hodnocení bez jakékoli formy diskriminace
 • Korektnost, loajalita a soulad se zákony
 • Účinnost a efektivita podnikových procesů
 • Transparentnost
 • Ochrana osobních údajů a důvěrnost soukromí
 • Ochrana zdraví a bezpečnosti práce
 • Evidence všech operací
 • Spravedlivá hospodářská soutěž
 • Respekt k životnímu prostředí
 • Kontinuita v čase